top of page

Integritetspolicy

 Sorted, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Personuppgiftsansvarig

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Personuppgifter som vi behandlar om dig

I din kontakt med oss kommer du att lämna viss information till oss.
Vi behandlar personuppgifter såsom:

  1. Information du anger via våra kontaktformulär som namn, telefon, mail och adress.

  2. Information om din dator, inklusive din IP-adress, geografiskt läge, webbläsartyp och version och operativsystem

  3. Information om dina besök på och användning av den här webbplatsen, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och webbplatsens sökvägar.

  4. Information som du anger för att prenumerera på eventuella nyhetsbrev.

  5. Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.

  6. Annan personlig information du skickar till oss.

 

Ändamål och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

Bolaget baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder och för ett flertal ändamål som beskrivs nedan.

  1. I vissa fall kan vi ha en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller för den behandling av personuppgifter som vi gör för att uppfylla lagkrav enligt exempelvis bokföringslagen (1999:1078).

  2. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Exempel på detta är när vi använder oss av samarbetspartners, vår hantering av personuppgifter om kontaktpersoner hos våra kundföretag samt för att möjliggöra allmän kundvård och kundservice.

 

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att vi ska ha möjlighet att hantera praktiska delar i en affärsrelation.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är i vissa fall ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal mellan ditt företag och oss. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till ditt företag.

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss och om det finns, dotterbolag och/eller moderbolag.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi och våra IT- och systemleverantörer har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Vi har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.

 

Överföring till tredje land

Överföring av personuppgifter till en stat utanför EU och EES kräver den Personuppgiftsansvariges skriftliga samtycke i förväg och får endast ske om villkor för överföring till tredje länder som framgår av Tillämplig dataskyddslagstiftning har uppfyllts.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga i vårt kundregister, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

 

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du hitta kontaktvägar till oss, via information som finns på vår hemsida.

bottom of page